Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Σκοπός του Έργου

Σκοπός του Έργου είναι η αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και η προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων. Αυτό θα επιτευχθεί με την Ενδυνάμωση της ικανότητας των Εθνικών Σημείων Επαφής του προγράμματος LIFE.

Για την επίτευξη των ανωτέρω πραγματοποιήθηκε ήδη πρόσληψη νέου προσωπικού (LIFE Task Force), το οποίο θα εκπαιδευτεί με στόχο την τακτική ενημέρωση και βοήθεια των υποψήφιων δικαιούχων LIFE σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών καθώς και προώθηση της διάδοσης και χρήσης των αποτελεσμάτων των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τέλος, όταν κρίνεται απαραίτητο θα γίνεται αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση ειδικών ελλείψεων σε τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα.