Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Νοέμβριος 2018 - Foodprint

Α) Ταυτότητα έργου

Τίτλος/Κωδικός έργου Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων / LIFE13 ENV/GR/000958

Διάρκεια

1/9/2014 – 30/4/2018 (44 Μήνες)

Προϋπολογισμός  €1.874.864
Συντονιστής-Εταίροι

ΓΙΩΤΗΣ / Συντονιστής

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

AKTINA A.E.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

BIOCHEM ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.

ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ- ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Federalimentare Servizi S.R.L.

Ιστοσελίδα

www.foodprint.gr - η σελίδα του έργου

Περιγραφή/Σκοπός

Κύριος στόχος του έργου FOODPRINT LIFE, ήταν ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου λογισμικού εργαλείου.

Ειδικοί στόχοι του έργου ήταν

 • Ανάπτυξη ενός ισχυρού και εύχρηστου εργαλείου πολυκριτηριακής ανάλυσης το οποίο θα επιτρέπει τον αξιόπιστο προσδιορισμό και την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων της βιομηχανίας αλεύρων και ζαχαροπλαστικής, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και έμμεσες δραστηριότητες (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, μεταφορές κ.α.)

 • Επίδειξη του καινοτόμου εργαλείου πολυκριτηριακής ανάλυσης σε 6 εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα και την Ιταλία.

 • Εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα σε 2 μεγάλες εταιρείες τροφίμων, μια στην Ελλάδα και μία στην Ιταλία.

 • Ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιομηχανιών ζαχαροπλαστικής και αλεύρων στην Ελλάδα και την Ιταλία, με παράλληλο μελλοντικό στόχο την ενίσχυση την ανταγωνιστικότητάς τους.

.

Β) Καλές πρακτικές

 • Η συμμετοχή στην κοινοπραξία του έργου, φορέων που υποστηρίζουν τη Βιομηχανία, διευκολύνει τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε εθελοντικές πιλοτικές δράσεις, στην παροχή στοιχείων για την ανάπτυξη μελετών και εργαλείων και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Στην περίπτωση του FOODPRINT το ρόλο αυτό είχε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

 • Η ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να οργανώσουν τα ενεργειακά / περιβαλλοντικά δεδομένα, που έχουν, τις οδηγούν σε δράσεις βελτίωσης των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

 • Η ανάπτυξη δράσεων διάχυσης πρέπει να γίνεται από φορείς που βρίσκονται κοντά στο κοινό που έχει οριστεί ως στόχος ευνοώντας έτσι τη μεγαλύτερη συμμετοχή, ευαισθητοποίηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

 • O καλύτερος τρόπος για την προσέγγιση των επιχειρήσεων τροφίμων, είναι να χρησιμοποιούνται, ως παραδείγματα, άλλες επιχειρήσεις του Κλάδου. Στο Foodprint, χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ και προβάλαμε τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση μιας ενεργειακής στρατηγικής, που οδηγεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

.

Γ) Αποτελέσματα

 • Χαρτογράφηση των εκπομπών της αλυσίδας παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων διατροφής

 • Ανάπτυξη του εργαλείου FoodPrint που προσδιορίζει και αξιολογεί το αποτύπωμα άνθρακα προϊόντων διατροφής

 • Επίδειξη του εργαλείου με τη συμμετοχή 8 εταιρειών (6 από την Ελλάδα και 2 από την Ιταλία) και την αξιολόγηση περισσότερων από 100 προϊόντων.

 • Εφαρμογή Μέτρων που οδήγησαν στη μείωση των εκπομπών άνθρακα συγκεκριμένων προϊόντων της ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ κατά 25% και στη μείωση των εκπομπών συγκεκριμένων διεργασιών της AB MAURI κατά 55%

 • Ενημέρωση τουλάχιστον 3000 καταναλωτών μέσα από την επισήμανση των προϊόντων.

 • Ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, στη Βιομηχανία Τροφίμων

 • Ευαισθητοποίηση του Κλάδου των Τροφίμων για την παραγωγή προϊόντων με βελτιωμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσα από τις δράσεις διάχυσης που αναπτύχθηκαν.

 

Τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Βιομηχανία Τροφίμων και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα:

 • Το εργαλείο FoodPrint αξιοποιείται από τις επιχειρήσεις τροφίμων

 • Η Εθνική Στρατηγική αξιοποιείται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Τα αποτελέσματα και όλα τα παραδοτέα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου (www.foodprint.gr), ενώ για διαρκή ενημέρωση υπάρχει και ο λογαριασμός του έργου στο LinkedIn. Επίσης ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων για να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία για το έργο και τα αποτελέσματά του.

 

Επόμενα βήματα:

 • Περαιτέρω προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα προς τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

 • Διάχυση του εργαλείου FoodPrint στις επιχειρήσεις τροφίμων.

 • Ανάπτυξη δράσεων για την ευαισθητοποίηση της Βιομηχανίας Τροφίμων για τα περιβαλλοντικά θέματα