Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Το Έργο

Το Έργο GR LTF εντάσσεται στο Πρόγραμμα LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (Capacity Building) και θα διαρκέσει από 01/01/2016 έως 30/04/2021. Συντονιστής δικαιούχος του Έργου είναι το Πράσινο Ταμείο και συνδικαιούχος το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Έργο συντονίζεται από τον Γεώργιο Πρωτόπαπα, που αποτελεί και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE.

Στόχος του Έργου είναι η ενδυνάμωση των Εθνικών Σημείων Επαφής του προγράμματος LIFE, με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων. Για τις ανάγκες του Έργου, δημιουργήθηκε η ομάδα κρούσης LIFE (LIFE Task Force), η οποία αποτελείται από 5 εμπειρογνώμονες:

  • Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας
  • Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος
  • Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής
  • Εμπειρογνώμονας Διαχείρισης Δεδομένων/GIS
  • Εμπειρογνώμονας Επικοινωνίας για το Περιβάλλον

Η LIFE Task Force θα παρέχει σχετική τεχνογνωσία, βοήθεια και συμβουλές σε πιθανούς ενδιαφερόμενους και δικαιούχους LIFE, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών, οργανώνοντας συναντήσεις και workshops σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προσφέροντας τεχνική βοήθεια για ολοκληρωμένα έργα, προωθώντας τη συνεργασία σε διεθνείς προτάσεις και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συγχρηματοδότηση έργων.

Επίσης, η LIFE Task Force θα παρέχει υποστήριξη στις δημόσιες υπηρεσίες, τους δήμους και τις αρμόδιες αρχές για τον συντονισμό και την οικονομική διαχείριση των έργων LIFE, ώστε να ενισχύσει την ικανότητα και την αποτελεσματικότητά τους στην υλοποίηση του έργου.

Είναι η πρώτη φορά που ένα τμήμα, επαρκώς στελεχωμένο, θα ασχολείται με θέματα LIFE στην Ελλάδα.