Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Δράσεις

A

Δράσεις Υλοποίησης

Β

Παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων του Έργου

Γ

Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης

Δ

Διαχείριση Έργου και ποιοτικός έλεγχος