Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Δράση Α13 2η έκθεση αναγνώρισης πιθανών συγχρηματοδοτικών πηγών

Η δεύτερη έκθεση της δράσης Α13 «Προσδιορισμός των πιθανών πηγών συγχρηματοδότησης» διεξήχθη μέσω υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας ορκωτών λογιστών. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας ήταν ο καθορισμός του εισοδήματος που δημιουργείται για το κράτος μέσω της υλοποίησης έργων LIFE στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ώστε να δημιουργήσουν πιο σταθερούς ή μόνιμους κρατικούς προϋπολογισμούς για τη συγχρηματοδότηση δικαιούχων έργων LIFE.

Γ2 Καμπάνια ενημέρωσης κοινού μέσα από τα ΜΜΕ

H παρούσα έκθεση «Καταγραφή δημοσιότητας στα ηλεκτρονικά μέσα» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης C2 με τίτλο «Καμπάνια ενημέρωσης κοινού μέσα από τα ΜΜΕ». Η έκθεση στοχεύει στην παρουσίαση της δημοσιότητας που αναφέρεται στο ρόλο, τις δράσεις και τα νέα του έργου «Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE» στα ηλεκτρονικά μέσα για το διάστημα Οκτώβριος 2016 – Δεκέμβριος 2017, διάστημα που υλοποιήθηκε και η πλειοψηφία των εκδηλώσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE ανά την Ελλάδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Α12 – Παρακολούθηση ολοκληρωμένων Έργων LIFE για ενίσχυση της απόδοσης των Σχεδίων Μετά LIFE

Η δράση Α.12 αφορά την παρακολούθηση ολοκληρωμένων Έργων LIFE για την ενίσχυση της απόδοσης των Σχεδίων Μετά LIFE (After-LIFE plans) και αποτελεί μία από τις 13 δράσεις υλοποίησης (20 δράσεις συνολικά) του έργου LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού ‘Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής ομάδας LIFE Task Force’ (LIFE14 CAP/GR/000003). Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δραστηριοτήτων για την ενδυνάμωση των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον (Πράσινο Ταμείο) και τη Δράση για το Κλίμα (ΥΠΕΝ), με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων.

Από την έναρξη της δράσης Α12 ‘Παρακολούθηση ολοκληρωμένων Έργων LIFE για την ενίσχυση της απόδοσης των Σχεδίων Μετά LIFE’ 1η Ιανουάριου 2017 έως και 30 Δεκεμβρίου 2017 συλλέχθηκαν στοιχεία για τα σχέδια After-LIFE και πραγματοποιήθηκαν δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων έργων LIFE που έχουν ολοκληρωθεί. Το 1ο Παραδοτέο – Αναφορά Προόδου της δράσης Α12 έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2017, όπου παρουσίασε τους βασικούς άξονες του δείγματος 54 «Σχεδίων Μετά LIFE» (φορείς υλοποίησης, πηγές χρηματοδότησης, δράσεις διατήρησης/υλοποίησης, δράσεις επικοινωνίας/διάχυσης). Τα 54 αυτά «Σχέδια Μετά LIFE» συλλέχθηκαν βάσει 3 παραμέτρων: (i) έργα LIFE για τα οποία δικαιούχος συντονιστής (Coordinating beneficiary) είναι ελληνικός φορέας και τα οποία υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια, (ii) έργα LIFE των οποίων η λήξη, και αντίστοιχα η χρονική έναρξη των «After LIFE Plans» τοποθετείται από το 2000 και έπειτα, (iii) έργα για τα οποία διατίθεται το ψηφιακό τους αρχείο στην Greek LIFE Task Force από την NEEMO ή από ενεργές διαδικτυακές σελίδες των έργων.

1η Έκθεση αναφοράς για τη Δράση Α.12 – Δεκέμβριος 2017

 

Tο 2ο Παραδοτέο – Αναφορά Προόδου της δράσης Α12, ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2020 και αναλύει:
(i) την αντίστοιχηση των Τομέων Προτεραιότητας και Τομέων Έργων του προγράμματος LIFE, με τα 54 «Σχέδια Μετά LIFE», με σκοπό την ομαδοποίηση και ανάπτυξη των ερωτηματολογίων,
(ii) τη δομή των 11 διακριτών on-line ερωτηματολογίων (Google Forms) τα οποία θα αποσταλλούν αντίστοιχα στους υπεύθυνους υλοποίησης των 54 «Σχεδίων Μετά LIFE»,
(ii) τον λόγο για τον οποίο δομήθηκαν με τον συγκεκριμένο τρόπο τα ερωτηματολόγια,
(iii) τον πρoτεινόμενο τρόπο μαθηματικοποίησης, παραμετροποίησης, και ανάλυσης των δεδομένων (datasets) που θα προκύψουν από τις συλλεχθέντες απαντήσεις,
(iv) τον στόχο και τον τρόπο παρουσίασης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την ανάλυση την συλλεχθέντων απαντήσεων, και
(v) τα επόμενα βήματα.

2η Έκθεση αναφοράς για τη Δράση Α.12 - Απρίλιος 2020

Δράση Α1 – Επιχειρησιακό σχέδιο

Το συνημμένο έγγραφο αποτελεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ομάδας Κρούσης για το LIFE. Το Σχέδιο περιγράφει τις δράσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν ώστε να στελεχωθεί η Ομάδα και να αρχίσει τη λειτουργία της. Περιγράφονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις της εύρυθμης λειτουργίας της, το πλαίσιο ευθυνών της και ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων που θα αναλάβουν τα μέλη της.

  • 1
  • 2