Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Δράση Α13 2η έκθεση αναγνώρισης πιθανών συγχρηματοδοτικών πηγών

Η δεύτερη έκθεση της δράσης Α13 «Προσδιορισμός των πιθανών πηγών συγχρηματοδότησης» διεξήχθη μέσω υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας ορκωτών λογιστών. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας ήταν ο καθορισμός του εισοδήματος που δημιουργείται για το κράτος μέσω της υλοποίησης έργων LIFE στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ώστε να δημιουργήσουν πιο σταθερούς ή μόνιμους κρατικούς προϋπολογισμούς για τη συγχρηματοδότηση δικαιούχων έργων LIFE.

Γ2 Καμπάνια ενημέρωσης κοινού μέσα από τα ΜΜΕ

H παρούσα έκθεση «Καταγραφή δημοσιότητας στα ηλεκτρονικά μέσα» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης C2 με τίτλο «Καμπάνια ενημέρωσης κοινού μέσα από τα ΜΜΕ». Η έκθεση στοχεύει στην παρουσίαση της δημοσιότητας που αναφέρεται στο ρόλο, τις δράσεις και τα νέα του έργου «Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE» στα ηλεκτρονικά μέσα για το διάστημα Οκτώβριος 2016 – Δεκέμβριος 2017, διάστημα που υλοποιήθηκε και η πλειοψηφία των εκδηλώσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE ανά την Ελλάδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Α1 – Επιχειρησιακό σχέδιο

Το συνημμένο έγγραφο αποτελεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ομάδας Κρούσης για το LIFE. Το Σχέδιο περιγράφει τις δράσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν ώστε να στελεχωθεί η Ομάδα και να αρχίσει τη λειτουργία της. Περιγράφονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις της εύρυθμης λειτουργίας της, το πλαίσιο ευθυνών της και ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων που θα αναλάβουν τα μέλη της.

  • 1
  • 2