Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Δράση Α13 2η έκθεση αναγνώρισης πιθανών συγχρηματοδοτικών πηγών

Η δεύτερη έκθεση της δράσης Α13 «Προσδιορισμός των πιθανών πηγών συγχρηματοδότησης» διεξήχθη μέσω υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας ορκωτών λογιστών. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας ήταν ο καθορισμός του εισοδήματος που δημιουργείται για το κράτος μέσω της υλοποίησης έργων LIFE στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ώστε να δημιουργήσουν πιο σταθερούς ή μόνιμους κρατικούς προϋπολογισμούς για τη συγχρηματοδότηση δικαιούχων έργων LIFE.

Γ2 Καμπάνια ενημέρωσης κοινού μέσα από τα ΜΜΕ

H παρούσα έκθεση «Καταγραφή δημοσιότητας στα ηλεκτρονικά μέσα» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης C2 με τίτλο «Καμπάνια ενημέρωσης κοινού μέσα από τα ΜΜΕ». Η έκθεση στοχεύει στην παρουσίαση της δημοσιότητας που αναφέρεται στο ρόλο, τις δράσεις και τα νέα του έργου «Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE» στα ηλεκτρονικά μέσα για το διάστημα Οκτώβριος 2016 – Δεκέμβριος 2017, διάστημα που υλοποιήθηκε και η πλειοψηφία των εκδηλώσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE ανά την Ελλάδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Δράση Α1 – Επιχειρησιακό σχέδιο

Το συνημμένο έγγραφο αποτελεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ομάδας Κρούσης για το LIFE. Το Σχέδιο περιγράφει τις δράσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν ώστε να στελεχωθεί η Ομάδα και να αρχίσει τη λειτουργία της. Περιγράφονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις της εύρυθμης λειτουργίας της, το πλαίσιο ευθυνών της και ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων που θα αναλάβουν τα μέλη της.

Δράση Α11 – Ενίσχυση της Συνέργειας του LIFE με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία

Η παρoύσα έκθεση αποτελεί την 2η Έκθεση αναφοράς δράσεων συνέργειας (δράση Α11) για το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017. Όμοια με την προηγούμενη, η έκθεση αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, που αναφέρονται διαδοχικά στην εισαγωγή (κεφάλαιο 1), την υφιστάμενη κατάσταση (κεφάλαιο 2), τις δραστηριότητες της Greek LIFE Task Force στο διάστημα αναφοράς (κεφάλαιο 3) και στις δράσεις που η ομάδα σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την επόμενη περίοδο (κεφάλαιο 4). Επιπλέον η έκθεση αναφοράς περιέχει 3 παραρτήματα που αφορούν σε άλλα παραδοτέα της δράσης κατά το διάστημα αυτό και περιλαμβάνουν:
-το φυλλάδιο «LIFE και βιομηχανία», που συντάχθηκε από την ομάδα για ενημέρωση του ιδιωτικού φορέα και των επιχειρήσεων,
-τον «Οδηγό Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε αστικές περιοχές» που μεταφράστηκε στα ελληνικά από την ομάδα, βάσει του Παραρτήματος 1 της μελέτης Financing Urban adaptation to Climate Change που εκδόθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος τον Φεβρουάριο 2017,
-φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Β.

2η Έκθεση αναφοράς για την Δράση Α.11 - Δεκέμβριος 2017

Παράρτημα Α - LIFE και Βιομηχανία

Παράρτημα Β - Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης δράσεων για το Περιβάλλον και την ΚΑ

 

Κατά το διάστημα Φεβρουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 και στο πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας της Ελληνικής ομάδας LIFE Task Force (GR LTF) υλοποιήθηκαν δράσεις συνέργειας ανάμεσα στο πρόγραμμα LIFE και σε άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο αυτή, πραγματοποιήθηκε η αρχική γνωριμία και επαφή της ομάδας με τα βασικότερα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ), καθορίστηκαν τα προγράμματα που σχετίζονται περισσότερο με την θεματολογία του LIFE, και έγιναν οι πρώτες επαφές για περαιτέρω συνεργασία. Οι δραστηριότητες της ομάδας που στοχεύουν στην συνέργεια και έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, αναφέρονται στην συμμετοχή σε πολυμερείς ομάδες εργασίας με στόχο την από κοινού παροχή πληροφορίας, κυρίως στην περιφέρεια (δράσεις συντονιζόμενες από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – ΕΕΤΑΑ), στις διμερείς συνεργασίες με τα προγράμματα Horizon και ΕΣΠΑ, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την συμμετοχή σε ομάδες εστίασης και εργασίας Ευρωπαϊκών στρατηγικών και προγραμμάτων. Οι δραστηριότητες αυτές αναμένεται να συνεχίσουν και να εντατικοποιηθούν κατά την επόμενη περίοδο, ενώ συγκεκριμένες ενέργειες συνεργασίας έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης της συνέργειας και με άλλα σχετικά Ευρωπαϊκά και διακρατικά προγράμματα.

1η ‘Έκθεση αναφοράς για την Δράση Α.11 – Δεκέμβριος 2016

 

 

 

  • 1
  • 2