Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Συχνές ερωτήσεις

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις για την πρόσκληση του 2017 επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του LIFEhttp://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/faq.htm

1. Ποιο είναι το επίπεδο καινοτομίας που πρέπει να έχει η ιδέα μου για να καλύπτει τον χαρακτήρα του LIFE;

Το πρόγραμμα LIFE χρηματοδοτεί προτάσεις που έχουν έναν βαθμό ωριμότητας και στις οποίες η έρευνα που απαιτείται για την εφαρμογή τους είναι περιορισμένη. Οι προτάσεις ωστόσο θα πρέπει να αναφέρονται σε τελευταίες τεχνολογίες που είτε εφαρμόζονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του έργου (πιλοτικά έργα),είτε έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν αλλά εφαρμόζονται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο γεωγραφικό, οικολογικό ή κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο του έργου (έργα επίδειξης), είτε αφορούν στην εφαρμογή βέλτιστων οικονομικά-αποδοτικών και σύγχρονων τεχνικών. Για προτάσεις που αφορούν την θεματολογία έργων ‘Φύση/Βιοποικιλότητα’ και το υπο-πρόγραμμα ‘Δράση για το Κλίμα΄ (Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής/Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή) ένα έργο μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε από τις τρεις κατηγορίες. Ωστόσο, στον τομέα προτεραιότητας ‘Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων’ η ιδέα θα πρέπει να είναι έντονα καινοτόμος για να χρηματοδοτηθεί (πιλοτικό έργο ή έργο επίδειξης). Τέλος, για τα έργα που αφορούν την Περιβαλλοντική ή την Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση τα έργα θα πρέπει να αφορούν στην πληροφόρηση την ευαισθητοποίηση και την διάχυση καλών πρακτικών κι υπό αυτήν την έννοια η καινοτομία στην εφαρμογή των δράσεων δεν είναι απαραίτητη.

2. Πρέπει να έχω εταίρους από άλλες χώρες της Ε.Ε.;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του LIFE κατά την επιλογή των έργων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διακρατικότητα του προτεινόμενου έργου, εφόσον η διακρατική συνεργασία είναι απαραίτητη για την διασφάλιση των περιβαλλοντικών ή/και κλιματικών στόχων. Για αυτόν το λόγο στο κριτήριο ανάθεσης 7 δίνονται παραπάνω βαθμοί στα έργα τα οποία αποδεικνύουν επαρκώς την προστιθέμενη αξία της διακρατικής προσέγγισης. Η ύπαρξη δηλαδή μίας διακρατικής συνεργασίας, εφόσον δικαιολογείται, συνεκτιμάται στην αξιολόγηση της πρότασης και μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες για τελική επιλογή, ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι εάν δεν προκύπτει σαφώς το όφελος από την ύπαρξη του διακρατικού εταίρου, η ύπαρξή του δεν προσμετράται θετικά. Συνοπτικά, η ύπαρξη άλλων εταίρων ενθαρρύνεται μεν, αλλά δεν είναι απαραίτητη – ενώ θα πρέπει να δικαιολογείται από τη φύση του έργου.

3. Που μπορώ να βρω ένα υπόδειγμα για να ξεκινήσω να γράφω την πρότασή μου;

Η υποβολή προτάσεων LIFE γίνεται με χρήση του εργαλείου ‘e-proposal’ μέσω της ιστοσελίδας του LIFE: https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ Προκειμένου ένας πιθανός δικαιούχος να εξάγει ένα υπόδειγμα των φορμών που θα χρειαστεί να συμπληρώσει θα πρέπει να συνδεθεί με τον λογαριασμό του (ή να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό) και να δημιουργήσει μία νέα πρόταση. Στην συνέχεια θα πρέπει να εισαγάγει τις βασικές πληροφορίες για την πρόταση που θα του επιτρέψουν να εξαγάγει το υπόδειγμα με βάση και τον τομέα προτεραιότητας που τον ενδιαφέρει. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που θα βάλει θα είναι επεξεργάσιμα και στην συνέχεια – στο αρχικό στάδιο χρειάζονται για να καθορίσουν τα στοιχεία του υποδείγματος. Η εξαγωγή του υποδείγματος γίνεται από το μενού επιλογής ‘Proposal’ και την επιλογή ‘Proposal Exports’, όπου δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής του υποδείγματος με την μορφή επεξεργάσιμου αρχείου word, αρχείου pdf καθώς και αρχείου excel για τα οικονομικά. Οι ‘Οδηγοί για αιτούντες’ κάθε έτους περιέχουν σε ειδικό παράρτημα βασικές οδηγίες για τη χρήση του e-proposal.

4. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ένα έργο LIFE;

Δαπάνες στις κατηγορίες προσωπικό, αγοράς/ενοικίαση γης, πρωτότυπα, εξωτερική βοήθεια, αναλώσιμα και άλλες δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό 100%.Δαπάνες στην κατηγορία εξοπλισμός είναι επιλέξιμες έως 50% της απόσβεσης και δαπάνες για υποδομές έως 25%. Εξαίρεση σε αυτό είναι τα έργα στο τομέα προτεραιότητας Φύσης/Βιοποικιλότητας, όπου η επιλεξιμότητα για εξοπλισμό και υποδομές είναι 100% με ορισμένες προϋποθέσεις (1. Η αγορά να έχει γίνει από Δημόσιους Φορείς και ΜΚΟ, 2. Τα υλικά να χρησιμοποιηθούν για δράσης διατήρησης και μετά τη λήξη του έργου).

5. Ποιο είναι το ποσοστό συγχρηματοδότησης σε ένα παραδοσιακό έργο LIFE;

Για τα παραδοσιακά έργα LIFE η συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φτάνει έως 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών για τις προσκλήσεις υποβολής LIFE στα έτη 2014-2017. Ειδικά για τον τομέα προτεραιότητας Φύση/Βιοποικιλότητα και για είδη/τύπους οικοτόπων προτεραιότητας η συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. φτάνει έως 75% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Τα είδη/τύποι οικοτόπων προτεραιότητας, εξαιρουμένων των πτηνών, είναι με αστερίσκο στην Οδηγία 92/43 των Οικοτόπων και τα είδη πτηνών προτεραιότητας αναγράφονται στο αρχείο List of Annex I bird species/subspecies of Directive 2009/147/EC considered as «Priority for funding under LIFE».

6. Η πρόταση που θέλουμε να κατεβάσουμε σχετίζεται με παραδοτέα από ήδη τρέχον LIFE ή άλλα προγράμματα. Πως μπορούμε να το αναφέρουμε στο έργο μας χωρίς να μειωθεί η καινοτομία του;

Στην περίπτωση που η ιδέα σας σχετίζεται με ένα προγενέστερο έργο LIFE θα πρέπει στην πρόταση να αναφέρετε το έργο LIFE εξηγώντας πώς το έργο που προτείνεται θα βασιστεί στην προγενέστερη εργασία και πως θα την αναπτύξει περαιτέρω. Για τον σκοπό αυτόν θα μπορούσατε να έρθετε και σε επαφή με τους φορείς που υλοποίησαν το προγενέστερο έργο και οι οποίοι θα μπορούσαν να σας καθοδηγήσουν σχετικά.

7. Πως ορίζεται το πρωτότυπο;

Ως πρωτότυπο νοείται μία υποδομή ή ένας εξοπλισμός που δημιουργείται αποκλειστικά για την εφαρμογή του έργου και που ουδέποτε στο παρελθόν εμπορευματοποιήθηκε ούτε είναι διαθέσιμο στην αγορά. Για ένα έργο LIFE, για να θεωρηθεί μία δαπάνη αγαθού ως πρωτότυπο θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη και απαραίτητη για να αποδείξει την πιλοτική/ επιδεικτική φύση του έργου.

8. Τι γίνεται στην περίπτωση που παράγονται έσοδα κατά τη διάρκεια του έργου;

Στην περίπτωση αυτή, με τα έσοδα καλύπτεται η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων του έργου. Αν τα έσοδα υπερκαλύψουν την ιδία συμμετοχή, τότε το πρόσθετο αυτό ποσό, που νοείται πλέον ως κέρδος, αφαιρείται από την χρηματοδότηση της Ε.Ε.

9. Πως μπορώ να καλύψω πρακτικά την ιδία συμμετοχή μου;

Αρκετά συχνά η ιδία συμμετοχή (συνολικά 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού στην γενική περίπτωση) καλύπτεται μέσω των δαπανών του προσωπικού που ήδη εργάζεται στο αντικείμενο του έργου. Για να ισχύσει κάτι τέτοιο θα πρέπει κατά την έναρξη του έργου να καθοριστεί από τον εργοδότη το ποσοστό εργασίας του εργαζομένου που αφορά στην απασχόλησή του στο συγκεκριμένο έργο. Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για δημόσιους φορείς ισχύει ο κανόνας του 2%-δηλαδή η συνεισφορά του φορέα στο έργο θα πρέπει να υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 2% το συνολικό κόστος του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται στο έργο. Το υπόλοιπο 2% μπορεί να καλυφθεί με κάποια άμεση δαπάνη του οργανισμού – συνήθως το ποσό αυτό δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό και δεν παρουσιάζεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με την κάλυψή του.Άλλος τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής είναι μέσω της ύπαρξης συγχρηματοδότησης του έργου από κάποιον άλλο φορέα ή ιδιώτη. Αυτό δηλώνεται στη φόρμα Α6. Υπενθυμίζεται ότι για την τελική υπογραφή της επιχορήγησης, εφόσον εγκριθεί το έργο, η κατάσταση της οικονομικής δέσμευσης του συγχρηματοδότη στη Φόρμα Α6 θα πρέπει να είναι ‘επιβεβαιωμένη’ ενώ ο συγχρηματοδότης δεν θα μπορεί να συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα της πρότασης (δηλαδή δεν θα έχει συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων).

10. Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση;

Σε πρόταση LIFE μπορούν να συμμετέχουν– Δημόσιοι φορείς (π.χ. Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), Ιδιωτικές εταιρείες (όχι όμως μονοπρόσωπες εταιρείες), Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων

11. Πως μπορώ να λάβω υποστηρικτική επιστολή (Φόρμα Α8);

Για να λάβει ένα έργο υποστηρικτική επιστολή θα χρειαστεί ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου να έρθει σε επαφή με το αντίστοιχο Εθνικό Σημείο Επαφής (Γ. Πρωτόπαπας για το υπο-πρόγραμμα ‘Περιβάλλον’ και Δ. Νιαβής για το υπο-πρόγραμμα ‘Δράση για το Κλίμα’)-αυτό μπορεί να γίνει και μέσω της Ελληνικής Task Force. Κατά την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να επισυνάπτεται μία βασική περιγραφή του σκοπού του έργου και των προτεινόμενων δράσεων (‘Concept Note’). Λόγω της διαδικασίας που απαιτείται για την υπογραφή της υποστηρικτικής επιστολής, συνίσταται στους δικαιούχους να υποβάλλουν έγκαιρα το αίτημά τους.

12. Ποιος θα πρέπει να δημιουργήσει την πρόταση στο e-proposal;

Η δημιουργία της πρότασης θα πρέπει να γίνει από κάποιον εκπρόσωπο του συντονιστή δικαιούχου ο οποίος θα θεωρείται και ο ‘ιδιοκτήτης’ (‘owner’) της πρότασης στο e-proposal. Ο χρήστης αυτός θα μπορεί στην συνέχεια να δώσει πρόσβαση και σε άλλους χρήστες. Τα επίσημα στοιχεία του υπευθύνου του έργου θα πρέπει να εισαχθούν ξεχωριστά στις διοικητικές φόρμες Α2 και Α3 (ο υπεύθυνος μπορεί να διαφέρει από τον ‘ιδιοκτήτη’ χρήστη του e-proposal). Στο e-proposal μπορεί να γίνει μεταφορά των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της πρότασης. Σε κάθε περίπτωση η τελική υποβολή θα πρέπει να γίνει από τον υπεύθυνο του έργου.