Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

ΤΟ ΕΡΓΟ LIFE ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η ενότητα «Έργο LIFE του μήνα» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα τρεχόντων και ολοκληρωμένων έργων LIFE.

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 2 0  -  L I F E A D A P T 2 C L I M A

Μ Α Ι Ο Σ  2 0 2 0  -  L I F E - I P 4 N A T U R A

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 2 0  -  L I F E  G R E C A B A T

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 2 0  -  E L I N A

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 0  -  O R G A N I K O  L I F E +

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 0  -  F O R E S T L I F E

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 9  -  A D A P T 2 C H A N G E

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 9  -  L I F E  A N D R O S  P A R K

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 9  -  L I F E  G A I A  S E N S E

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 9  -  O L I V E 4 C L I M A T E

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  2 0 1 9  -  L I F E  A G R O C L I M A W A T E R

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 9  -  L I F E  D I A N A

Μ Α Ι Ο Σ  2 0 1 9  -  L I F E  E U R O T U R T L E S

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 1 9  -  L I F E  N A T U R A  T H E M I S

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 9  -  L I F E  E l C l i m A

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 9  -  L I F E  C O N O P S

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 9 - L I F E  W I N D F A R M S  &  W I L D L I F E

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 8 - L I F E  S T Y M F A L I A

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 8 - F O O D P R I N T

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 8 - F o r O p e n F o r e s t s

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8  -  G R E E N  Y O U R  M O V E

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  2 0 1 8  -  L I F E  D E B A G

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 1 8  -  C L I M' F O O T

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 8 - L e s s e r  K e s t r e l

Μ Α Ι Ο Σ  2 0 1 8  -  L I F E  Natura2000  V a l u e  C r e t e

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 1 8 - o L I V E  C L I M A

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 8 - L I F E  A M M O S

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8 - L I F E  I N D E X - A I R

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 8 - L I F E  J U N E X

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 7  -  L I F E  C H A R M

Νοέμβριος 2017 - LIFE+ AdaptFor