Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων της Greek LIFE Task Force για το 2020

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE ανακοινώνουν το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Ενημέρωσης και Θεματικών Εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα LIFE στην Ελλάδα το 2020.

Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις ενημέρωσης θα διεξαχθούν σε 3 πόλεις της Ελλάδας,  (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα), στο πλαίσιο υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ενώ οι θεματικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και θα επικεντρωθούν στη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών, τη διάχυση αποτελεσμάτων έργων LIFE και την περαιτέρω αξιοποίησή τους και μεταφορά σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ακολουθεί η λίστα εκδηλώσεων:

Διαβάστε Περισσότερα

Κύκλος Σεμιναρίων Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE / Υποπρογράμματα Περιβάλλον/Δράση για το Κλίμα - 20/01/20, 19/02/20, 23/03/20 - Αθήνα

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν Κύκλο Σεμιναρίων Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρογράμματα Περιβάλλον/Δράση για το Κλίμα, στις εξής διαδοχικές ημερομηνίες: 20 Ιανουαρίου, 19 Φεβρουαρίου και 23 Μαρτίου 2020. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και θα επικεντρωθούν στη συγγραφή προτάσεων LIFE.

Ειδικότερα, η υλοποίηση των σεμιναρίων αφορά και στα δυο υπο-προγράμματα, Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα. Κατά τη διάρκειά τους, θα γίνει διαδραστική παρουσίαση και εκπαίδευση στα βασικά ζητήματα σύλληψης ιδέας, εντοπισμού προβλήματος, δημιουργίας δράσεων, ανάπτυξης προστιθέμενης αξίας και επιμέτρησης αντίκτυπου και αποτελέσματος του έργου. Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να δουλέψουν σταδιακά την ιδέα τους και τις πτυχές της πρότασης και να είναι έτοιμοι να συντάξουν την πρότασή τους με την ολοκλήρωση του κύκλου των τριών σεμιναρίων.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρωτοβουλία Blue Prototype των ΤΕΕ, ΕΛΚΕΘΕ και της Περιφέρειας Αττικής

Το ‘Blue Prototype’ αποτελεί κοινή Πρωτοβουλία των τριών φορέων και υλοποιείται ως πιλοτική δράση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth).

Διαβάστε Περισσότερα

Priorities for the European Green Deal and 8th Environmental Action Programme

An effective European Green Deal could boost jobs and opportunities, safeguard our climate and environment for future generations and become an era-defining policy that will rebuild trust in EU institutions in the eyes of European citizens.

This report (attached below) sets out the European Environmental Bureau’s priorities for the European Green Deal and describes opportunities for action to address the climate emergency, end biodiversity loss and achieve a zero pollution world.

Διαβάστε Περισσότερα

Πράσινο Ταμείο: Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE TERRACESCAPE

Παρακαλούμε δείτε συνημμένη την επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE16 CCA/GR/000050 - Terrascape με πλήρη τίτλο «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» για τη θέση του Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης.

Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE REWEEE

Παρακαλούμε δείτε συνημμένη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE με πλήρη τίτλο: «Ανάπτυξη και επίδειξη υποδειγμάτων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» - Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Prevention and Reuse Paradigms (LIFE14 ENV/GR/000858) για τις ακόλουθες θέσεις:

-Εμπειρογνώμονας με Ειδίκευση σε θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων
-Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης
-Βοηθός Οικονομικής Διαχείρισης

Δικτύωση έργων LIFE για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

Αναγνωρίζοντας ότι η αποτελεσματική προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας μας βρίσκεται ενώπιον σοβαρών προκλήσεων, αλλά και σημαντικών ευκαιριών, εκπρόσωποι όλων των ενεργών έργων LIFE τα οποία υλοποιούνται στην Ελλάδα συναντήθηκαν, στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2019, σε διημερίδα που οργανώθηκε από το LIFE-IP 4 NATURA και την ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE.

Είναι βέβαιο ότι επιμέρους προσπάθειες και έργα για την αναχαίτιση της κρίσης απώλειας βιοποικιλότητας ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους όταν χτίζονται κοινές προσπάθειες. Έτσι, η διημερίδα αυτή λειτούργησε ως πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και εντοπισμού συνεργειών που θα επιφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη όχι μόνο για κάθε ξεχωριστό έργο, αλλά και για τον συνολικό τους αντίκτυπο.

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις των έργων LIFE Capacity Building – Greek LIFE Task Force (κ. Γιώργος Πρωτόπαπας, Διευθυντής Πράσινου Ταμείου) και LIFE-IP 4 NATURA (κ. Ιωάννης Μητσόπουλος, επιστημονικός υπεύθυνος έργου – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα 13 παραδοσιακά έργα LIFE για τη φύση και τη βιοποικιλότητα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας από εκπροσώπους των ομάδων έργων. Αναδείχθηκε έτσι το σημαντικό αποτύπωμα που το ευρωπαϊκό εργαλείο LIFE έχει για την προστασία της ελληνικής φύσης, καθώς και το μεγάλο εύρος των παρεμβάσεων που υποστηρίζει.

Διαβάστε Περισσότερα

Συναντήσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης προτάσεων LIFE για την Πρόσκληση Δράση για το Κλίμα 2019, 5-6 Σεπτεμβρίου 2019

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν συναντήσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης προτάσεων LIFE για την Πρόσκληση Δράση για το Κλίμα 2019, λίγες ημέρες πριν την τελική υποβολή (12 Σεπτεμβρίου). Συγκεκριμένα, θα παρέχεται συμβουλευτική στους αιτούντες, με στόχο την τελική διαμόρφωση των προτάσεών τους, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, 10:00-16:00στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη, Λ. Κηφισίας 241, Κηφισιά.

Οι συναντήσεις θα διαρκέσουν περίπου μια ώρα και θα οριστούν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Εφόσον οριστούν οι συναντήσεις, θα ζητηθεί από τους αιτούντες να αποστείλουν ηλεκτρονικά την πρόταση ή το προσχέδιο της πρότασης, κατά προτίμηση μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη, για την καλύτερη διεξαγωγή τους. Οι προτάσεις θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια κατά σειρά παραλαβής.

Διαβάστε Περισσότερα

Παροχή υποστήριξης εξ αποστάσεως σε προτάσεις για τη Δράση για το Κλίμα, 12/08-23/08

Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά στις υποβολές στην Πρόσκληση LIFE - Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα με καταληκτική ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 2019, η Greek LIFE Task Force θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε παροχή τεχνικής βοήθειας.

Από 12 Αυγούστου μέχρι και 23 Αυγούστου λόγω θερινών διακοπών δε θα παρέχεται υποστήριξη μέσω διμερών συναντήσεων στις εγκαταστάσεις του Πράσινου Ταμείου. Σε αυτό το διάστημα θα υπάρχει εξυπηρέτηση δυνητικών δικαιούχων μέσω τηλεφώνου (+30 6942888163) και email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από τον εμπειρογνώμονα Κλιματικής Αλλαγής (Ψημμένο Νίκο).

Εκ μέρους όλης της ομάδας Greek LIFE Task Force,

Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλές υποβολές!