Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων παραδοσιακών έργων LIFE 2017

H διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα παραδοσιακά έργα LIFE 2017 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Συνολικά υποβλήθηκαν 631 προτάσεις, σημειώνοντας μία πτώση της τάξεως του 28% σε σχέση με το 2016.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν 84 αιτήσεις με Έλληνες εταίρους (-8% σε σχέση με το 2016), εκ των οποίων οι 47 είχαν Έλληνα συντονιστή (-11% σε σχέση με το 2016).

Παρακάτω παρουσιάζονται χρήσιμα στοιχεία ανά υπο-πρόγραμμα.

 

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE TERRACESCAPE (LIFE 16CCA/GR/000050)

Το Πράσινο Ταμείο προτίθεται να προσλάβει έναν εμπειρογνώμονα με σύμβαση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος LIFE με τίτλο έργου LIFE TERRACESCAPE (LIFE 16CCA/GR/000050).

Ακολουθεί η πρόσκληση για τη θέση, ενώ στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμα αρχεία (υπόδειγμα αίτησης, τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης). 

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2017.

LIFE 2016: Αποτελέσματα για την Ελλάδα

12 προτάσεις εγκρίθηκαν για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2016 για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 6 προτάσεις είχαν Έλληνα συντονιστή και 6 προτάσεις υποβλήθηκαν με εγχώριους εταίρους. Το συνολικό ποσό της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης για τους Έλληνες εταίρους ήταν € 8.503.648,00. Στο παρακάτω αρχείο παρουσιάζονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα των προτάσεων.

 

Βραβεία Natura 2000 - Υποβολή αιτήσεων έως τις 29 Σεπτεμβρίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε τα Βραβεία Natura 2000 για να γιορτάσει και να προωθήσει τις καλές πρακτικές διατήρησης της φύσης στην Ευρώπη. Οποιαδήποτε οντότητα/φορέας που σχετίζεται με δράσεις αναφορικά με το Δίκτυο Natura 2000, μπορεί να υποβάλλει αίτηση σε μία από τις πέντε κατηγορίες βραβείων: 
-Επικοινωνία
-Κοινωνικοοικονομικά οφέλη
-Διατήρηση
-Συμφιλίωση συμφερόντων/αντιλήψεων
-Διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση.

Επιπλέον, το "Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη" θα απονεμηθεί στην αίτηση που θα λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων μέσω δημόσιας ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα των βραβείων.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργανισμούς υποστήριξης των ΜΜΕ

Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μεταξύ των ΜΜΕ στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους οργανισμούς που συνεργάζονται και υποστηρίζουν τις ΜΜΕ (π.χ. ενώσεις του κλάδου, βιομηχανικές ενώσεις, οργανώσεις ή δίκτυα μικρών επιχειρήσεων, εμπορικά επιμελητήρια) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να λάβουν κατάρτιση από: KPMG, Ecofys και CSR Netherlands σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων, την οικολογική καινοτομία και την κυκλική οικονομία.

Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες θα επικεντρωθούν στο να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα για την παροχή υποστήριξης στο θέμα της κυκλικής οικονομίας στα μέλη σας. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες σας / ανάγκες του οργανισμού σας. Θέματα που μπορείτε να αναμένετε να περιλαμβάνονται στην κατάρτιση είναι: Χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση κυκλικών λύσεων (π.χ. Horizon 2020, LIFE), μη χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την προώθηση κυκλικών λύσεων (π.χ. οικολογικό σήμα της ΕΕ, σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της ΕΕ (EMAS), το σύστημα επαλήθευσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών της ΕΕ (ETV), οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP), οι δείκτες στον κατασκευαστικό τομέα και τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ. μίσθωση).

Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 18 Σεπτεμβρίου 2017

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέξει τους καταλληλότερους αιτούντες.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα δημοσιοποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την αίτηση συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕ για το Περιβάλλον εδώ.

Συναντήσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης προτάσεων LIFE για την Πρόσκληση 2017 – 30-31 Αυγούστου

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν συναντήσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης προτάσεων LIFE για την Πρόσκληση 2017, λίγες ημέρες πριν την τελική υποβολή. Συγκεκριμένα, οι εμπειρογνώμονες της ομάδας Greek LIFE Task Force θα παρέχουν συμβουλευτική στους αιτούντες, με στόχο την τελική διαμόρφωση των προτάσεών τους, στις 30 και 31 Αυγούστου, 10:00-17:00στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη, Λ. Κηφισίας 241, Κηφισιά.

Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 25 Αυγούστου 2017

ΜΑΪΟΣ 30, 2017 Δημοσιεύτηκε στις 3 Μαΐου η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 25ηΑυγούστου 2017. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση της φύσης και η αποκατάσταση φυσικών περιοχών και οικοσυστημάτων, κυρίως του δικτύου Natura 2000. Για αυτή τη δεύτερη πρόσκληση έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις, π.χ. ο ελάχιστος αριθμός εθελοντών που απασχολούνται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι εκατό (100) και η περίοδος υλοποίησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρία έτη (36 μήνες).

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση LIFE 2017

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση LIFE για το 2017. Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων στα υπο-προγράμματα Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα θα βρείτε παρακάτω.

Διαβάστε Περισσότερα

Ψηφοφορία – Green Awards

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 15 έργα LIFE τα οποία είναι υποψήφια για τα βραβεία «Green Awards».

Τα βραβεία αυτά θα επιβραβεύσουν τα σημαντικότερα έργα LIFE από το 1992 με βάση τη βιωσιμότητά τους, τον ευρύτερο αντίκτυπο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, την καινοτομία, τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Διαβάστε Περισσότερα

Σλοβενία – Διεθνές συνέδριο δικτύωσης για το LIFE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το περιβάλλον χρειάζεται το LIFE για τα επόμενα 25 έτη

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE οικοδόμησης δυναμικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Σλοβενίας, ο εν λόγω φορέας οργανώνει διεθνές Συνέδριο Δικτύωσης με τίτλο «Το περιβάλλον χρειάζεται το LIFE για τα επόμενα 25 έτη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Μαΐου στη Λιουμπλιάνα. Σκοπός του συνεδρίου είναι η προώθηση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ πιθανών δικαιούχων του προγράμματος LIFE. Το Υπουργείο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να παραστούν, να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής, μέχρι το αργότερο τις 15 Μαΐου. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.