Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Β2 Παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης

Ειδικοί δείκτες, όπως ο αριθμός των αναφορών στα μέσα ενημέρωσης, οι επισκέψεις/μήνα, η επαφή με τις τοπικές αρχές κλπ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να παρακολουθείται ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων διάδοσης του προγράμματος.