Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Β1 Παρακολούθηση του αντίκτυπου της υλοποίησης των δράσεων

Οι δείκτες παρακολούθησης όπως ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων ή των πολιτών που ενημερώνονται, θα αξιολογηθούν χρησιμοποιώντας καταλόγους των συμμετεχόντων από τις εκδηλώσεις του Έργου, μετρητές επισκεπτών στην ιστοσελίδα του Έργου και τη διαδικτυακή πλατφόρμα, λίστες emails, πρακτικά και εκθέσεις της LIFE Task Force.