Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Α1 Προετοιμασία του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Σημείο Επαφής LIFE στην Ελλάδα

Το επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει την αναγνώριση των ειδικών στόχων της Ελληνικής Ομάδας Κρούσης LIFE (Greek LIFE Task Force) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών που περιγράφονται από τους Έλληνες αιτούντες στο Πρόγραμμα LIFE, το οργανόγραμμα, τον χρονικό προγραμματισμό και τα καθήκοντα, την περιγραφή θέσεων εργασίας του προσωπικού και των ειδικών εξωτερικών συνεργατών.

Α2 Στελέχωση και εκπαίδευση του νέου προσωπικού και προμήθεια εξοπλισμού

Το απαιτούμενο προσωπικό για την ενίσχυση της διάρθρωσης της Ελληνικής Ομάδας Κρούσης LIFE θα αποτελείται από έναν εμπειρογνώμονα φύσης/βιοποικιλότητας, έναν εμπειρογνώμονα περιβάλλοντος, έναν εμπειρογνώμονα κλιματικής αλλαγής, έναν εμπειρογνώμονα επικοινωνίας για το περιβάλλον και έναν εμπειρογνώμονα διαχείρισης δεδομένων/GIS. Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί το νέο προσωπικό αποτελείται από φορητούς υπολογιστές, εκτυπωτές, προβολείς και εξοπλισμό γραφείου.

Α3 Εκπαίδευση του προσωπικού του Σημείου Επαφής για το LIFE με σεμινάρια και εργαστήρια

Η εκπαίδευση του προσωπικού θα υλοποιηθεί μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων από «Ειδικούς στο Πρόγραμμα LIFE» στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θέτοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα των Έργων LIFE και τις σχετικές προτεραιότητες της χώρας. Επιπλέον, η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει παρουσία σε σεμινάρια και εργαστήρια σε κράτη μέλη που έχουν ήδη θεσπίσει τέτοιου είδους σημεία επαφής LIFE.

Α4 Ανταλλαγή εμπειριών – δικτύωση με άλλες δημόσιες υπηρεσίες Κρατών Μελών

Η ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά στα διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα των δημοσίων υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των Έργων LIFE, θα διευκολύνει τον εντοπισμό πιθανών δυσκολιών και καλύτερων προτεινόμενων λύσεων, καθώς και την ανάπτυξη μιας κοινής προοπτικής με άλλα κράτη μέλη τα οποία ασχολούνται με προβλήματα που αφορούν στην εφαρμογή και την εκτέλεση των Έργων LIFE. Τρία ταξίδια αυτού του είδους προβλέπονται κατά τη διάρκεια του έργου.

Α5 Προσαρμογή των οδηγιών του Προγράμματος LIFE για τους ενδιαφερόμενους φορείς και πιθανούς αιτούντες

Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να αφορούν στα διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά ζητήματα των Έργων LIFE και να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες, ορίζοντας συγκεκριμένα προβλήματα που καταγράφονται στα ελληνικά Έργα LIFE. Δίνοντας λεπτομερείς οδηγίες καλύτερης αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων σε πιθανούς αιτούντες, η ποιότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Α6 Εγκατάσταση και λειτουργία γραφείου υποστήριξης και διαδικτυακής πλατφόρμας για συμβουλευτική

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα λειτουργεί ως ένας διαδραστικός και πολλαπλών στρωμάτων ιστότοπος, με κύριο στόχο την διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των πιθανών αιτούντων και των δικαιούχων του Έργου, ο οποίος θα αποτελείται από μια σειρά συμπληρωματικών ιστοσελίδων που θα επιτρέψουν στους πιθανούς χρήστες να ανταλλάσσουν ιδέες, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες του Έργου και σε εκπαιδευτικό υλικό, να βρουν πιθανούς εταίρους, να συμμετάσχουν σε λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε Περισσότερα

Α7 Προώθηση βέλτιστων πρακτικών και διάχυση αποτελεσμάτων ελληνικών Έργων LIFE

Η Ελληνική LIFE Task Force θα προωθήσει τα καλύτερα ελληνικά Έργα, τις βέλτιστες πρακτικές που προέκυψαν από αυτά και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους που αφορούν στη βιοποικιλότητα, τη διατήρηση, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και άλλα θέματα που εντάσσονται στα Έργα LIFE, με στόχο να ενισχύσει τους πιθανούς αιτούντες και τους δικαιούχους με νέες ιδέες και αναγνώριση των προτεραιοτήτων της χώρας σχετικά με το περιβάλλον και τη φύση.

  • 1
  • 2