Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Γ1 Ιστότοπος Έργου

Ένας δίγλωσσος ιστότοπος (Ελληνικά και Αγγλικά), θα περιλαμβάνει μια πλήρη παρουσίαση των ενεργειών και στόχων του Έργου, γενικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα LIFE και τα ελληνικά Έργα που υλοποιούνται, την επιστημονική και τεχνική πρόοδο του Έργου Οικοδόμησης Δυναμικού και των αποτελεσμάτων, τα αναμενόμενα οφέλη και τη συνάφεια με τις κύριες ομάδες ενδιαφερομένων και το ευρύτερο κοινό. Επιπλέον, ο ιστότοπος θα υποστηρίξει την διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την παροχή συμβουλών των πιθανών υποψηφίων και δικαιούχων και τη βάση δεδομένων για πληροφορίες βιοποικιλότητας και διατήρησης των ελληνικών Έργων LIFE.

Γ2 Καμπάνια ενημέρωσης κοινού μέσα από τα ΜΜΕ

Μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού αποτελούμενη από ειδικές συναντήσεις και εκδηλώσεις θα διοργανωθεί για να προωθηθεί η ενίσχυση του Ελληνικού Σημείου Επαφής LIFE. Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει δελτία τύπου, ανοιχτές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στοχεύοντας σε βασικές ομάδες ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των ΜΚΟ, της επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρήσεων, των τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερομένων μερών. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν δημόσιες συναντήσεις από την LIFE TaskForce στις εγκαταστάσεις του Πράσινου Ταμείου για την προώθηση των συνεργιών μεταξύ αρχών, οργανισμών και επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Γ3 Παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων και εκπαιδευτικών τευχών, εκδόσεις

Θα παραχθεί ενημερωτικό υλικό για την επικοινωνία των στόχων, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου και τα θέματα βιοποικιλότητας και διατήρησης σχετικά με το πρόγραμμα LIFE. Το επικοινωνιακό υλικό θα περιλαμβάνει φυλλάδια, τεύχη, ειδικές κινητές αφίσες/πανό, ειδικές εκδόσεις και παρουσιάσεις βίντεο.