Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Δ1 Συνολική διαχείριση Έργου

Η συνολική διαχείριση θα πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) και θα περιλαμβάνει μόνιμο προσωπικό του ΕΣΕ και νέο προσωπικό που θα προσληφθεί για όλη τη διάρκεια του Έργου. Το προσωπικό θα εργάζεται στις εγκαταστάσεις του συντονιστή δικαιούχου του Έργου.

Δ2 Ποιοτικός έλεγχος του Έργου

Η Συντονιστική Επιτροπή του Έργου θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της συνεισφοράς του και την εξασφάλιση της ποιότητάς του. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει: α) την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων των δράσεων του Έργου σε σχέση με τους στόχους του, β) το πραγματικό χρονικό πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων σε σύγκριση με την αρχικό προγραμματισμένο πλαίσιο, γ) την έγκαιρη παραγωγή των προϊόντων και των παραδοτέων του Έργου, δ) την ποσοτική επίτευξη των στόχων του Έργου και το εκτιμώμενο αντίκτυπο βιοποικιλότητας και επικοινωνίας στις δράσεις, ε) τη χρηματοοικονομική επίδοση της υλοποίησης των δράσεων.