Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

LIFE Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων 2020

Το LIFE συγχρηματοδοτεί έργα στον τομέα του περιβάλλοντος, ιδίως στους τομείς του αέρα, της χημείας, της πράσινης και κυκλικής οικονομίας, των βιομηχανικών ατυχημάτων, της παράκτιας και θαλάσσιας διαχείρισης, του θορύβου, του εδάφους, των αποβλήτων, του νερού και του αστικού περιβάλλοντος, για πιλοτικά σχέδια και σχέδια επίδειξης για την ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη προσεγγίσεων πολιτικής ή διαχείρισης. Καλύπτει επίσης, την ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και βέλτιστων πρακτικών και λύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητεί ιδιαίτερα τεχνολογίες και λύσεις που είναι έτοιμες να υλοποιηθούν σε συνθήκες κοντά στην αγορά, σε βιομηχανική ή εμπορική κλίμακα, κατά τη διάρκεια του έργου.

Τα έργα λαμβάνουν συγχρηματοδότηση μέχρι 55%.

Συνημμένος στο παρόν άρθρο είναι ο οδηγός αιτούντων για το Περιβάλλον και την Αποδοτικότητα Πόρων, καθώς και ο οδηγός αξιολόγησης για το υποπρόγραμμα Περιβάλλον στα Ελληνικά.

Βρείτε εδώ πληροφορίες για τα νέα μέτρα τα οποία εισήγαγε η EASME (Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) με σκοπό τη μείωση του αντίκτυπου των περιορισμών που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού.