Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα 2020

Το υποπρόγραμμα για το περιβάλλον χρηματοδοτεί έργα διατήρησης της φύσης, ιδίως στους τομείς της βιοποικιλότητας, των οικοτόπων και των ειδών. Παρέχει επιχορηγήσεις δράσης για βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης που συμβάλλουν στην εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικότοπους, τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 και την ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση του δικτύου Natura 2000.

Τα έργα λαμβάνουν συγχρηματοδότηση μέχρι 60%. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης μπορεί να φθάσει το 75% εάν τουλάχιστον το ήμισυ του συνολικού εκτιμώμενου κόστους του έργου χρησιμοποιείται για δράσεις βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας ή των ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους της ΕΕ.

Συνημμένος στο παρόν άρθρο είναι ο οδηγός αιτούντων για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα, καθώς και ο οδηγός αξιολόγησης για το υποπρόγραμμα Περιβάλλον στα Ελληνικά.

Βρείτε εδώ πληροφορίες για τα νέα μέτρα τα οποία εισήγαγε η EASME (Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) με σκοπό τη μείωση του αντίκτυπου των περιορισμών που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού.