Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

LIFE Περιβάλλον 2020

Το Πρόγραμμα LIFE χωρίζεται σε δύο υποπρογράμματα, το ένα για το Περιβάλλον (το οποίο αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου) και το άλλο για την Δράση για το Κλίμα (που αντιπροσωπεύει το 25% του κονδυλίου).