Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 2020

Το πρόγραμμα LIFE συγχρηματοδοτεί έργα στους τομείς της ανθεκτικότητας στη λειψυδρία, στην ξηρασία, στις δασικές πυρκαγιές ή στις πλημμύρες, στις προσαρμοστικές τεχνολογίες για τους οικονομικούς τομείς και στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Παρέχει επιχορηγήσεις δράσης για βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης που συμβάλλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητεί ιδιαίτερα τεχνολογίες και λύσεις που είναι έτοιμες να υλοποιηθούν σε συνθήκες κοντά στην αγορά, σε βιομηχανική ή εμπορική κλίμακα, κατά τη διάρκεια του έργου.

Το υποπρόγραμμα για το κλίμα προωθεί επίσης την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, βέλτιστες πρακτικές και λύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων που είναι οικοσυστημικές ή βασίζονται στην ανταλλαγή γνώσεων.

Τα έργα λαμβάνουν συγχρηματοδότηση μέχρι 55%.

Συνημμένος στο παρόν άρθρο είναι ο οδηγός αιτούντων για τη Δράση για το Κλίμα, καθώς και ο οδηγός αξιολόγησης πρότασης έργου για τη Δράση για το Κλίμα στα Ελληνικά.

Βρείτε εδώ πληροφορίες για τα νέα μέτρα τα οποία εισήγαγε η EASME (Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) με σκοπό τη μείωση του αντίκτυπου των περιορισμών που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού.