Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

LIFE Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής 2020

Το υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα υποστηρίζει έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, της γεωργίας, της χρήσης γης και της διαχείρισης των κοιτασμάτων τύρφης.

Παρέχει επιχορηγήσεις δράσης για βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητεί ιδιαίτερα τεχνολογίες και λύσεις που είναι έτοιμες να υλοποιηθούν σε συνθήκες κοντά στην αγορά, σε βιομηχανική ή εμπορική κλίμακα, κατά τη διάρκεια του έργου.

Το υποπρόγραμμα προωθεί επίσης την ανταλλαγή γνώσεων και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, όπως για τις στρατηγικές του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και τα σχέδια δράσης σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Τα έργα λαμβάνουν συγχρηματοδότηση μέχρι 55%.

Συνημμένος στο παρόν άρθρο είναι ο οδηγός αιτούντων για τη Δράση για το Κλίμα, καθώς και ο οδηγός αξιολόγησης πρότασης έργου για τη Δράση για το Κλίμα στα Ελληνικά.

Βρείτε εδώ πληροφορίες για τα νέα μέτρα τα οποία εισήγαγε η EASME (Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) με σκοπό τη μείωση του αντίκτυπου των περιορισμών που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού.