Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση 2020

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα στους τομείς της ευαισθητοποίησης, της κατάρτισης και της δημιουργίας ικανοτήτων, της συμμόρφωσης και επιβολής του νόμου, της ανάπτυξης της γνώσης και της συμμετοχής των ενδιαφερομένων.

Το LIFE παρέχει επιχορηγήσεις δράσης για έργα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης σχετικά με τα θέματα του κλίματος. Αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ από τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, υποστηρίζοντας την επικοινωνία, τη διαχείριση και τη διάδοση πληροφοριών για τη διευκόλυνση της πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων και συνεργασίας, προωθώντας και συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη συμμόρφωση και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα, τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.

Τα έργα λαμβάνουν συγχρηματοδότηση μέχρι 55%.

Συνημμένος στο παρόν άρθρο είναι ο οδηγός αιτούντων για τη Δράση για το Κλίμα, καθώς και ο οδηγός αξιολόγησης πρότασης έργου για τη Δράση για το Κλίμα στα Ελληνικά.

Βρείτε εδώ πληροφορίες για τα νέα μέτρα τα οποία εισήγαγε η EASME (Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) με σκοπό τη μείωση του αντίκτυπου των περιορισμών που οφείλονται στην πανδημία του κορωνοϊού.