Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση 2019

Το πρόγραμμα υποστηρίζει έργα στους τομείς της ευαισθητοποίησης, της περιβαλλοντικής κατάρτισης και της ανάπτυξης ικανοτήτων, της νομοθετικής συμμόρφωσης και επιβολής, της ανάπτυξης της γνώσης και της συμμετοχής των δημοσίων φορέων και των ενδιαφερομένων μερών. Συνχρηματοδοτεί επιχορηγήσεις δράσης για έργα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης που αποσκοπούν στην προώθηση της ευαισθητοποίησης περιβαλλοντικά θέματα. Αυτό περιλαμβάνει πλατφόρμες συνεργασίας και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με βιώσιμες περιβαλλοντικές λύσεις και πρακτικές.

Τα έργα λαμβάνουν συγχρηματοδότηση μέχρι 55%.