Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

LIFE Δράση για το Κλίμα 2019

Το πρόγραμμα LIFE χωρίζεται σε δύο υποπρογράμματα, το ένα για το περιβάλλον (το οποίο αντιπροσωπεύει το 75% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου) και το άλλο για την κλιματική αλλαγή (που αντιπροσωπεύει το 25% του κονδυλίου).