Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Ελληνικοί οδηγοί υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων LIFE 2017

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους οδηγούς υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων LIFE για την πρόσκληση του 2017

Οδηγίες για αιτούντες 2017 LIFE Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
Οδηγίες για αιτούντες 2017 LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα
LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση Οδηγίες για αιτούντες 2017
Οδηγίες για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του υποπρογράμματος LIFE Περιβάλλον 2017
Οδηγίες για αιτούντες 2017 LIFE Δράση για το Κλίμα «παραδοσιακά έργα»
Οδηγίες για την αξιολόγηση των προτάσεων LIFE Δράση για το Κλίμα 2017