Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

Το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (υποπρόγραμμα για το περιβάλλον) θα συγχρηματοδοτήσει επιχορηγήσεις δράσης για έργα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης για την προώθηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υποστήριξης της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και να προωθήσουν τη γνώση σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη και τα νέα πρότυπα για τη βιώσιμη κατανάλωση· να υποστηριχθεί η επικοινωνία, η διαχείριση και η διάδοση πληροφοριών στον τομέα του περιβάλλοντος και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με επιτυχείς περιβαλλοντικές λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη πλατφορμών συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων και της κατάρτισης· να προωθήσουν και να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη συμμόρφωση και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, ιδίως προωθώντας την ανάπτυξη και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.

Πακέτο αίτησης Οδηγός Υποβολής και Αξιολόγησης Επίσημη ιστοσελίδα