Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής

Το πρόγραμμα LIFE για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (υποπρόγραμμα δράσης για το κλίμα) θα συγχρηματοδοτήσει επιδοτήσεις δράσης για βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης που

  • συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
  • συμβάλλουν στην εφαρμογή και την ανάπτυξη της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής, ιδίως με την ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος
  • βελτιώνουν τη γνωσιακή βάση για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και ενισχύουν την ικανότητα εφαρμογής αυτών των γνώσεων στην πράξη
  • διευκολύνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, όπως για στρατηγικές και σχέδια δράσης για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
  • συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που είναι κατάλληλα για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση

Βλ. επίσης την ενότητα LIFE της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης για την κλιματική αλλαγή.

Πακέτο αίτησης Οδηγός Υποβολής και Αξιολόγησης Επίσημη ιστοσελίδα