Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Κλιματική Διακυβέρενηση και Πληροφόρηση

Το LIFE κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (Υποπρόγραμμα για την Κλιματική Δράση) θα συγχρηματοδοτήσει επιχορηγήσεις δράσης για έργα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης που θα προωθήσουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υποστήριξης από τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους για τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης στον τομέα Κλίματος και να προωθήσουν τη γνώση σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη· που υποστηρίζουν την επικοινωνία, τη διαχείριση και τη διάδοση πληροφοριών στον τομέα του κλίματος και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με επιτυχείς λύσεις και πρακτικές για το κλίμα, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη πλατφορμών συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερομένων και κατάρτισης· που προωθούν και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη συμμόρφωση και επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης για το κλίμα, ιδίως προωθώντας την ανάπτυξη και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής. Βλ. επίσης την ενότητα LIFE της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης για την κλιματική αλλαγή.

Πακέτο αίτησης Οδηγός Υποβολής και Αξιολόγησης Επίσημη ιστοσελίδα