Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Έργο LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού

Ηλεκτρονικά Δελτία Ενημέρωσης Έργων LIFE του Πράσινου Ταμείου

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε τα newsletters των εξής έργων LIFE του Πράσινου Ταμείου:
LIFE14 CAP/GR/000003 - Greek LIFE Task Force
LIFE14/ENV/GR/000858 - ReWeee

1ο Newsletter Ιούλιος 2016 - Φεβρουάριος 2017

1ο Newsletter Ιούλιος 2016 - Φεβρουάριος 2017

2ο Newsletter Μάρτιος - Νοέμβριος 2017

2ο Newsletter Μάρτιος - Νοέμβριος 2017

3ο Newsletter - Ιούλιος 2019

3ο Newsletter - Ιούλιος 2019

4o Newsletter - Ιανουάριος 2020

4o Newsletter - Ιανουάριος 2020

5o Newsletter - Μάιος 2020

5o Newsletter - Μάιος 2020